İlan karşılaştırması yapabilmeniz için en az 2 adet ilan seçmeniz gerekmektedir.


Kapat

Kat İrtifakı Nedir?

Kat İrtifakı Nedir?

KAT İRTİFAKI NEDİR?

Bir arsa üzerinde, yapılmakta veya yapılacak olan bir yapının bağımsız bölümleri için o arsanın maliki veya arsa payına bağlı olarak malikleri tarafından kurulan irtifak hakkıdır.

Yapının tamamı için düzenlenen yapı kullanma izin (İskân) belgesine dayalı olarak, kat mülkiyetine re’sen çevrilir.

İskân; projenin onaylı plana uygun olarak tamamlandığını ve binanın yasal zorunluklara uygun olarak inşa edildiğinin, belediye hizmetlerini kullanabileceğinin belgesi olarak düşünebiliriz.

Not: Dava yoluyla kat irtifakı kurulamaz. Ancak, mahkemeden ortaklığın giderilmesi yoluyla Kat Mülkiyeti Kanununun 10. Maddesinin uygulanması istenebilir.

Önemli Bilgi; Kat irtifakı kurulması işlemi, hiçbir vergi ve harca tabi değildir.

Kat İrtifakının Kurulması İçin:

     Yapının tamamında kat irtifakı kurulmalıdır.

     Anayapı henüz yapılmamış veya tamamlanmamış;

     Yapılacak bölümler bağımsız;

     Maliklerin tümü istemde bulunmuş;

     Birden çok malik varsa resmi senet,

     Tek malik varsa istem belgesi düzenlenmiş;

Olmalıdır.

 Yapı kullanma izin belgesi

İmar kanunu 30. Maddesine göre; yapı tamamen bittiği takdirde tamamının, kısmen kullanılması mümkün kısımları tamamlandığı takdirde bu kısımlarının belediye veya valiliklerce ana yapının bütün bağımsız bölümleri için verilen ve bağımsız bölümlerin amacına uygun kullanılabilir durumda ve projesine uygun inşa edildiğini gösteren bir belgedir.

Belediyeler, valilikler mal sahiplerinin başvurularını en geç 30 gün içinde sonuçlandırmak zorundadır. Aksi halde, bu sürenin sonunda yapının tamamının veya biten kısmının kullanılmasına izin verilmiş sayılır.

Kat İrtifakı Sahibinin Hakları

Kat irtifakı sahipleri, ortak arsa üzerinde yapılacak yapının, sözleşmede yazılı süre içinde başlaması ve tamamlanması için ortakların paylarına düşen borçlarını yerine getirilmesini, isteme ve gerek duyulursa dava etme hakkına sahiptirler.

Kat irtifakı sahipleri yapının tamamlanması için kendi aralarından veya dışarıdan bir veya birkaç kişiyi yönetici olarak tayin edebilirler.

Kat irtifakı kurulmuş gayrimenkullerde yapı fiilen tamamlanmış ve bağımsız bölümlerin üçte ikisi fiilen kullanılmaya başlanmışsa, kat mülkiyetine geçilmemiş olsa dahi ana gayrimenkulün yönetiminde kat mülkiyeti hükümleri uygulanır.

Kat İrtifakı Sahibini Borçları 

Kat irtifakı sahipleri yapılacak yapının sözleşmeye ve plana göre tamamlanması için kendilerine düşen borçları vaktinde yerine getirmek ve yapı işini, doğruluk kaideleri uyarınca kolaylaştırmakla, karşılıklı olarak yükümlüdürler.

Kat irtifakı sahiplerinden birinin kusuru yüzünden, yapının kanuni süre içinde yapılamaması sebebiyle kat irtifakı düşerse, kusurlu taraf diğerlerinin bu yüzden uğradıkları zararı tazminle yükümlüdür. Kat irtifakı sahiplerinden herhangi biri tarafından Sulh Hukuk Mahkemesi’nde dava açabilir

Kat irtifakı sahiplerinden birinin kusuru yüzünden, yapının süresi içinde yapılamaması sebebiyle kat irtifakı düşerse, kusurlu taraf diğerlerinin bu yüzden uğradıkları zararı tazminle yükümlüdür.

Kat İrtifakının Sona Ermesi

Yazılı beyanla: Kat irtifakına konu olan arsanın maliki veya ortak malikleri, tapu memuruna verecekleri yazılı bir beyanla kat irtifakına ait sicil kaydını sildirerek bu irtifaka her zaman son verebilirler.

Kat irtifakı, buna konu olan arsanın; tamamıyla yok olması, üzerinde yapı yapılamayacak hale gelmesi ve kamulaştırılmasıyla kendiliğinden sona erer.

Ayrıca, beş yıllık sürenin geçmesiyle (kat irtifakına konu olan arsa üzerinde, bu irtifakın kurulması sırasında verilen plana göre beş yıl içinde yapı yapılmazsa maliklerden birinin istemi üzerine, sulh hakimi tarafından, tarafları dinleyerek sonlandırılabilir.

Kat irtifakı kaldırıldığında tapu kütüğündeki kayıt silinir.

Tamamlanmış bir yapının maliki veya ortak malikleri tarafından, bu kanun hükümlerine göre, bağımsız mülkiyet hakları kurulabilir.

https://www.gayrimenkul.city/iletisim/Kategoriler
+902129232434

gayrimenkul.city, Tüm Hakları Saklıdır.

Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir
Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir