İlan karşılaştırması yapabilmeniz için en az 2 adet ilan seçmeniz gerekmektedir.


Kapat

Apartman ve Toplu Yapı Yönetim

Apartman ve Toplu Yapı Yönetim

Apartman Bina Site ve Toplu Yapı Yönetimi

Kat malikleri, anagayrimenkulün yönetimini kendi aralarından veya dışardan seçecekleri bir kimseye veya üç kişilik bir kurula verebilirler;

·        Bu kimseye yönetici,

·        Kurula da yönetim kurulu

denir.

 

Anagayrimenkulün sekiz veya daha fazla bağımsız bölümü varsa, yönetici atanması mecburidir.

Anagayrimenkulün sekizden az bağımsız bölümü varsa, yönetim uygulamaları, kat malikleri kurulu tarafından yapılır.

Anagayrimenkulün bütün bölümleri bir kişinin mülkiyetinde ise, malik kanunen yönetici durumundadır.

Yönetici, kat maliklerinin hem sayı hem arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından atanır.

Yönetici her yıl kat malikleri kurulunun kanuni yıllık toplantısında yeniden atanır; eski yönetici tekrar atanabilir.

 

Anagayrimenkulün yönetimi

·        Kat malikleri kurulu

·        Yönetici/yönetim kurulu

·        Denetçi denetim kurulu ile yapılır.


Kat malikleri kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:

·        Yönetim planı yapmak ve gerektiğinde değiştirmek

·        Anagayrimenkulün sigorta ettirilmesine karar vermek

·        Anagayrimenkulde yenilik ve ilaveler yapılmasına karar vermek

·        Yönetici ve yönetim kurulunu seçmek ve gerektiğinde değiştirmek ve denetlemek

·        Denetçi/denetim kurulunu seçmek

·        İşletme projesi hakkında karar vermek,

·        Yönetici/yönetim kurulu ve denetçi/denetim kurulunu ibra etmek

·        Anagayrimenkulün yönetiminde kat malikleri arasında ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkları çözmek.

·        Kat malikleri, ana gayrimenkulün yönetimini kendi aralarından veya dışarıdan seçecekleri bir kimseye veya üç kişilik bir kurula verebilirler;

·        Bu kimseye “yönetici”, Birden çok yöneticiden oluşan kurula da “yönetim kurulu” denir.

·        Anagayrimenkulün bütün bölümleri bir kişinin mülkiyetinde ise, malik kanunen yönetici durumundadır.

·        Yönetici, kat maliklerinin; hem sayı, hem arsa payı bakımından çoğunluğu tarafından atanır.

·        Yönetim görevleri, yönetim planında belirtilir, yönetim planına göre yönetici;

·        Kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirilmesi,

·        Anagayrimenkulün amaca uygun olarak kullanılması, korunması, bakımı ve onarımı için kat maliklerinin yararına olan konularda gereken tedbirlerin onlar adına alınması,

·        Anagayrimenkulün sigorta ettirilmesi,

·        Anagayrimenkulün genel yönetim işleriyle korunma, onarım, temizlik gibi bakım işleri ve asansör, kalorifer, sıcak ve soğuk hava işletmesi ve sigorta için yönetim planında gösterilen zamanda, eğer böyle bir zaman gösterilmemişse, her takvim yılının ilk ayı içinde, kat maliklerinden avans olarak uygun miktarda paranın toplanması ve avansın harcanıp bitmesi halinde, geri kalan işler için tekrar avans toplanması,

·        Anagayrimenkulün yönetimiyle ilgili diğer bütün ödemelerin kabulü, yönetim dolayısıyla doğan borçların ödenmesi ve kat malikleri tarafından ayrıca yetkili kılınmışsa, bağımsız bölümlere ait kiraların toplanması,

·        Anagayrimenkulün tümünü ilgilendiren tebligatın kabulünün yapılması,

·        Anagayrimenkulü ilgilendiren konularda bir sürenin geçmesine veya bir hakkın kaybına meydan vermeyecek şekilde gerekli tedbirlerin alınması,

·        Kat mülkiyetine ilişkin borç ve yükümlülüklerini yerine getirmeyen kat maliklerine karşı dava ve icra takibi yapılması ve kanuni ipotek hakkının kat mülkiyeti kütüğüne tescil ettirilmesi,

·        Topladığı paraları ve avansları yatırmak ve gerektiğinde almak üzere muteber bir bankada kendi adına ve fakat anagayrimenkulün yöneticisi sıfatı gösterilmek suretiyle hesap açtırılması,

·        Kat malikleri kurulunun toplantıya çağrılması,

·        Defter tutulması ve belgelerin saklanması,

·        Yıllık işletme projesinin hazırlanıp onaylatılması,

·        Kolluk kuvvetlerine oturanlar listesini muhtara onaylatarak vermesi,

·        Karar ve işletme defterlerinin yasal sürelerde tasdikinin yapılması,

·        Personel (kapıcı vs.) ile sözleşme yapılması,

·        Sigorta prim bordrolarının tanzim edilmesi,

·        İşe başlayan personelin yasal sürelerde bildirimlerinin yapılması,

·        Personel kıdem tazminatı fonunun oluşturulması,

·        Kaloriferci belgesi ve asansör işletme belgesi gibi yıllık işlemlerinin takip edilmesi,

·        Yangın söndürme cihazları ve baca temizliği gibi bütün periyodik bakımların yapılması,

·        Yönetici/yönetim kurulu üyelerinin ad, soyad ve telefonlarını giriş kapısına uygun bir konumda asılması,

·        Apartman adına dışardan alınan hizmetler için sözleşmeler yapması,

·        Apartmanın üçüncü şahıslara vereceği hasarların tedbirinin alınması (örneğin; kopan sıvaların düşerek arabalara zarar vermesi gibi),

·        Anagayrimenkulde kapıcı, kaloriferci gibi teknik ve yardımcı hizmetlerde çalışanların kimliklerini, işe başlamalarını takibeden 3 gün içinde dolduracağı belge ile Mahalli Genel Kolluk Örgütüne verilmesi gibi işleri yürütür.

 

Yönetici, kat maliklerine karşı sorumludur.

Yönetici ile kat malikleri arasındaki ilişki Borçlar Kanunu’ndaki vekalet akti hükümlerini kapsamaktadır.

Yönetici, kat malikleri kurulunun kararlarını, protokolleri, yapılan ihtar ve tebligatın özetini ve tarihlerini ve bütün giderleri, tarih sırasıyla deftere yazmaya ve bu defteri ve giderleri belgeleriyle diğer bütün belgeleri bir dosyada saklamaya mecburdur.

 

https://www.gayrimenkul.city/iletisim/Kategoriler
+905052377901

gayrimenkul.city, Tüm Hakları Saklıdır.

Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir
Google LogoÇeviri tarafından desteklenmektedir